Home > ߱ > ߱ > ߱ 
북쇼핑
2001.6.20 70ȣ     : Ʈ   ̸ 

Բ ڰ Ͱ ȭϽ Ͻϱ?
    你              稣          ʭ   ߾ 并   复 吗
    Nǐ dǎcóng xīnlǐ xiāngxìn yēsū wèi nǐ sǐ zài shízìjià shàng, bìngqiě fùhuó ma?

ޱ 츮 ݵ ׸ Ͼ մϴ.
     为        ϭڣ 们              稣 Խ
     Wèile dézháo jiù ēn, wǒmen bìxū yào xiāngxìn yēsū jīdū.


ϳ ڳడ ֽϴ.
     你       ʦ    为         儿ҳ
     Nǐ zhǐyào xìn yēsū, jiù kěyǐ chéngwéi shén de érnǚ.

ϳԲ ֽô Ȱ ٸϴ.
               ̣   与   ߾              ܡ
     Shén suǒ cì de píng'ān, yǔ shìshàng de píng'ān shì bùtóng de.


ϰ ſ ڵ Է
                   ѣ   ʦ       
     Fán láokǔ dān zhòngdàn de rén, kěyǐ dào wǒ zhèlǐ lái,


ϸ( 11:28)
           你们    ӡ 28
     Wǒ jiù shǐ nǐmen dé ānxí.(Tài   shíyī:28)


â ϳ ȽĿ Ͻʽÿ. ֽϴ.
                                     顣   你       真 ̡
    Yuàn nǐ zhù zài chuàngzào wǒmen de shén de ānxí zhōng. Nǐ huì dédào zhēn píng'ān.
 /:  
       μϱ   ̸Ϻ   
 
    ׸ ̽ϱ?
    ߱ 94