Home > 중국어교실 > 선교중국어 > 전도중국어 
북쇼핑
프린트   이메일 
참생명
참생명
    

  

  yùan  nǐ   něng   xúnhùo   zài   zhǔ    lǐ     zhēnshí  de   shēngmìng。
愿你能寻获在主里真实的生命.

주 안에 있는 참생명을 발견하시길 바랍니다^^ 

 

       인쇄하기   이메일보내기   
 
    전도회화传道会话 1~194
    보호