Home > 중국어교실 > 일반중국어 > 중국어회화 
북쇼핑
파파라치  
정성태  Email [2013-03-21 16:26:15]   HIT : 835   

파파라치

A : 明星有什么羡慕的?

     míngxīng yǒu shénme xiànmùde?

 

B : 就是嘛实在可怜的一整天被狗仔队围绕着呢

     jiùshìmashízài kěliándeyìzhěngtiān bèigǒuzǎiduì wēiráozhe ne

 

A : 说得有道理shuōdeyǒudàolǐ


A : 연예인이 뭐가 부럽냐?

B : 그러게. 정말 불쌍한 사람들이지하루종일 파파라치에게
     둘러싸여 있으니
...

A : 그렇긴하지!

 

   127. 그동안 감사했습니다.
   125. [偶句成语]不听老人言,吃亏在眼前