Home > 중국어교실 > 일반중국어 > 중국어회화 
북쇼핑
깁스를 하다  
정성태  Email [2013-03-11 12:32:43]   HIT : 813   

깁스를 하다

 

A : ? 打时膏了? yō! dǎshígāole?

B : 骑车摔倒了qíchē shuāidǎole

A : 哎呀!! 你要小心点儿呢 āiyā!! nǐyào xiǎoxīndiǎnr ne

 

A : ?깁스했네?

B : 자전거타다가 넘어졌어.

A : 아이구.. 조심하지.. !!

   125. [偶句成语]不听老人言,吃亏在眼前
   122. [偶句成语]十步之内,必有芳草。