Home > 중국어교실 > 일반중국어 > 중국어회화 
북쇼핑
영화관련단어모음  
정성태  Email [2013-03-04 11:52:40]   HIT : 844   

영화에 관련해서

 

 

헐리우드                             好莱坞                hǎoláiwū

특수효과                            电脑特技             diànnǎotèjì

박스오피스                                         票房                                 piàofáng

매진                                   客满                     kèmǎn

오스카상(아카데미)            奥斯卡金像奖           àosīkǎjīnxiàngjiǎng

외화                                  进口片                   jìnkǒupiàn

SF                                                            科幻片                             kēhuànpiàn

해적판                                                   盗版                      dàobǎn

 

 

 

   122. [偶句成语]十步之内,必有芳草。
   120. [偶句成语] 万言万中,不如一默