Home > 중국어교실 > 일반중국어 > 중국어회화 
북쇼핑
컴퓨터관련 용어2  
정성태  Email [2013-02-22 17:10:38]   HIT : 690   

컴퓨터관련 용어 (2)

 

편집                           排版                páibǎn

클릭                       点击                           diǎnjī

엔터                           回车                 huíchē

압축파일              压缩文件         yāsuōwénjiàn

사양                     配置                pèizhì

업그레이드           升级                shēngjí

애프터서비스      售后服务        shoùhoùfúwù

랜                      LAN

사이트               网站               wǎngzhàn

초고속인터넷    宽带网            kuāndàiwǎng

포털사이트        门户网站        ménhùwǎngzhàn

다운로드               下载                 xiàzài

@                                 圈                   quān

해커                 黑客                hēikè

메인페이지      主页                  zhǔyè

메일박스           信箱               xìnxiāng

 

   119. 해외 기업이름 요약
   117. 이번 주는 개인 사정으로 자료를 올리지 못합니다.