Home > 중국어교실 > 일반중국어 > 중국어회화 
북쇼핑
화장품 명칭  
정성태  Email [2013-02-13 13:25:48]   HIT : 833   

로션                          乳液       rúyè

크림                                       shuāng

클린징로션     洁面乳  jiémiànrú

클린징크림     洁面膏  jiémiàngāo

립스틱            口红     kǒuhóng

매니큐어              指甲油  zhǐjiayóu

무스                摩丝     mósī

젤                   凝胶     níngjiāo

스킨               化壮水  huàzhuāngshuǐ

아이새도우     眼影       yǎnyǐng

에센스           平皱精华素   píngzhòujīnghuásù

영양크림       营养霜          yǐngyǎngshuāng

향수              香水                       xiāngshuǐ

마사지크림       舒柔按摸膏   shūróuàn'mógāo

선크림           防晒霜          fángshàishuāng

핸드크림       护手霜                hùshǒushuāng

파우더                散粉                       sànfěn

                            面膜                miànmó

 

 

 

 

   117. 이번 주는 개인 사정으로 자료를 올리지 못합니다.
   115. 다이어트