Home > 중국어교실 > 일반중국어 > 중국어회화 
북쇼핑
다이어트  
정성태  Email [2013-02-06 15:50:50]   HIT : 708   

减肥

A : 你怎么这么蔫儿?

     nǐ zěnme zhème niānr?

 

B : 一整天没吃东西我从昨天开始减肥嘛

    yìzhěngtiān méi chī dōngxi, wǒ cóng zuótiān kāishǐ jiǎnféi ma

 

A : 人是铁饭是钢不吃怎么行啊?

     rénshìtǐe, fànshìgāngbùchī zěnme xíng a ?

 

 

다이어트

A : 왜 이렇게 힘이 없니?

B : 하루종일 못 먹었어. 어제부터 다이어트 시작했거든

A : 밥먹어야 살지, 밥 안먹고 어떻게 사니?

   116. 화장품 명칭
   114. 부탁이 있는데 좀 도와주세요