Home > 중국어교실 > 일반중국어 > 중국어회화 
북쇼핑
맥도날드,,버거킹,,파파이스  
정성태  Email [2013-01-07 13:30:34]   HIT : 900   

맥도날드    麦当劳    màidāngláo

버거킹       汉堡王    hànbǎowáng

파파이스   派派斯     pàipàisī

롯데리아   乐天利      lètiānlì

피자헛         必胜客     bìshèngké

스타벅스   星巴克     xīngbākè

던킨도너츠     当肯      dāngkěn

베스킨 라빈스 31        31种 冰淇淋店

TGI             星期五餐厅      xīngqīwǔcāntīng

KFC       肯德基             kěndéjī

   109. 옷이 날개
   107. 醉翁之意不在酒。다른 속셈이 있다